به وب ﺳﺎﻳﺖ ﺭﺍﺩﻳﻮ صدای اﻳﺭﺍﻥ خوش آمدﻳﺪ

Channel 2
پيوند ها
آب و هوای تورنتو
کاوش اشخاص ﻳﺎ ﺷﻐﻞ
بازار بورس و سهام
پروازها از فرودگاه تورنتو
پروازها به فرودگاه تورنتو
آب و هوای اﻳﺮﺍﻥ
ﺩﻳﻜﺸﻨﺮﻯ
ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ
ورزﺷﻰ
 

با رادﻳﻮ صدای اﻳﺮان تنهاﻳﻰ وغربت را کمتر احساس خواﻫﻴﺩ کرد

ما همواره با شما ﻫﺴﺘﻴﻢ در خانه، محل کار و اتوﻣﺒﻴﻞ

هموطن ﻋﺰﻳﺰ حماﻳﺖ شما ما را در اﻴﻦ امر مهم دلگرم می کند تا هرگز احساس ﺨﺴﺘﮕﯽ ﻧﻜﻨﻴﻢ و با تمام توان
. به ﺗﻬﻴﻪ برنامه های دلخواه شما ادامه دﻫﻴﻢ


نظرات سازنده شما ﻋﺰﻳﺰﺍﻥ راهگشای ما خواهد بود

 

Copyright © 2002 Radio Seda-ye Iran, All rights reserved Powered By: Pixy Touch Inc