درباره ما

پيوند ها
آب و هوای تورنتو
کاوش اشخاص ﻳﺎ ﺷﻐﻞ
بازار بورس و سهام
پروازها از فرودگاه تورنتو
پروازها به فرودگاه تورنتو
آب و هوای اﻳﺮﺍﻥ
ﺩﻳﻜﺸﻨﺮﻯ
ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ
ورزﺷﻰ

رادﻳﻮ صدای اﻳﺮان - تورنتو

عضوی از هر خانواده ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ، ﺻﺪﺍﻳﻰ که با همت جامعه ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺑﻨﻴﺎﻥ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ شده و ﻧﻴﺎﺯ به ﺤﻤﺎﻳﺖ آنان دارد

صدای ﺍﻳﺮﺍﻥ با ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ امکانات و با ﺗﻼﺵ شبانه روزی دلسوزانه همکاران ﻋﺰﻳﺰ و ﺤﻤﺎﻳﺖ هموطنان ارجمند
.راه اندازی شده و هم اکنون به ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ خود با برنامه های متنوع ادامه ﻣﻰ ﺪﻫﺪ

صدای ﺍﻳﺮﺍﻥ اوﻟﻳﻦ و تنها ﺭﺍﺩﻳﻮ ﺍﻳﺭﺍﻧﻴﺎﻥ ﻣﻰ باشد که از تورنتو با برنامه های فرﻫﻨﮕﻰ، هنری، اجتماﻋﻰ، ﺳﻴﺎﺳﻰ
. خبری، سرﮔﺮﻡ کننده و موﺳﻴﻘﻰ بطور زنده از کانادا، ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ و ﺍﺭﻭﭘﺎ ﭘﺧﺶ ﻡﻰ شود


صدای ﺍﻳﺮﺍﻥ بازتاب ﻧﻆﺮﻳﺎﺕ شما

صدای ﺍﻳﺮﺍﻥ ﭘﻠﻰ ارتباﻃﻰ ﻣﻴﺎﻥ اﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ داخل و خارج از کشور

با تشکر از ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ شما
مدﻳﺮﻳﺖ رادﻳﻮ صدای اﻳﺮان
Copyright © 2002 Radio Seda-ye Iran, All rights reserved Powered By: Pixy Touch Inc